usarueshe
  • דף הבית
  • חדשות
  • אביר שירותי ביטחון סייעה לחברת כתר לעבור בהצלחה את מבדקי "גורם כלכלי מאושר"

חדשות

אביר שירותי ביטחון סייעה לחברת כתר לעבור בהצלחה את מבדקי "גורם כלכלי מאושר"

 


אביר שירותי ביטחון סייעה
לחברת כתר לעבור בהצלחה את מבדקי "גורם כלכלי מאושר" (AEO) של המכס הישראלי.

חברת כתר קיבלה את ההסמכה ומנהליה הודו באופן אישי לאנשי הביטחון של אביר ובמיוחד לאייל הלל שהוביל מטעם אביר את ההכנה למבדק.

AEO

אביר כדי שתהיו בטוחים! מוקד ארצי  1-800-33-5050